27.02.2017 / by maximios / Архитектура и города / No Comments

методичка оформл бакалавр диплом 

 

Вступ

 

В сучасних умовах якість підготовки фахівців значною мірою визначає рівень розвитку країни, її виробничий та інтелектуальний потенціал, місце на світовому ринку товарів та послуг. У звязку з цим, значною мірою зростають вимоги до підготовки спеціалістів з вищою освітою для підприємств харчування торгівлі, транспорту, послуг та інших галузей економіки України.

Державна атестація випускників за спеціальністю 6.030509 «Облік і аудит» ХДУХТ здійснюється за допомогою засобів контролю ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної підготовки з дотриманням принципів формування і реалізації системи засобів державної діагностики якості знань, а також оцінки якості засвоєння освітньо-професійної програми, рівня професійних знань, умінь та навичок, ступеня сформованості системи професійних компетенцій «бакалавр», передбачених галузевим стандартом вищої освіти України галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво». На бакалаврському рівні атестація передбачає використання методу комплексної діагностики, як поєднання захисту випускної кваліфікаційної роботи дипломної роботи та складання комплексного кваліфікаційного державного екзамену.

Дипломна робота бакалавра є підсумковою кваліфікаційною роботою. яка

дає змогу виявити рівень засвоєння студентом теоретичних знань та практичної підготовки, здатність до самостійної роботи за напрямом підготовки 0305 «Економіка та підприємництво» за спеціальністю 6.030509 «Облік і аудит».

Дані методичні рекомендації, як варіативна частина засобів діагностики, розроблені на підставі Закону України «Про вищу освіту», інструкцій Міністерства освіти та науки, галузевого стандарту вищої освіти України щодо підготовки бакалаврів галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» (освітньо-професійної програми, освітньо-кваліфікаційної характеристики, собів діагностики).

Метою методичних рекомендацій є надання студентам допомоги з організації раціональної роботи щодо підготовки бакалаврської дипломної роботи (послідовність виконання, визначення структури та змісту основних розділів, оформлення, підготовка супровідних документів) та захисту її в Державній екзаменаційній комісії (ДЕК).

Методичні рекомендації до виконання та оформлення дипломної роботи освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» призначено для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» та викладачів, які здійснюють керівництво кваліфікаційною роботою, рецензентів.

 

 

 

 

 

1. Загальні положення

Дипломна робота бакалавра є самостійним науково-практичним дослідженням, що виконується студентом на завершальному етапі навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр». Виконана дипломна робота, результати якої успішно захищені, дозволяють зробити висновок про рівень його підготовки із бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу і в цілому як фахівця.

Метою написання бакалаврської дипломної роботи є демонстрація сформованих упродовж навчання в університеті навичок (в області економічної теорії, планування, обліку, контролю, економічного аналізу та аудиту, інфор-маційних систем і технологій у галузі обліку, аналізу, аудиту, оподаткування) у розвязанні теоретичних завдань та практичних проблем з обліку та аудиту, що передбачає застосування певних теорій та методик. Вагомою умовою написання дипломної роботи є розкриття її змісту в розрізі вимог щодо знань і вмінь відповідно освітньо-професійної програми рівня «Бакалавр».

Дипломна робота бакалавра являє собою дослідження сутності й особливостей функціонування систем обліку, аналізу та аудиту конкретного об’єкту, яке передбачає виявлення окремих проблемних питань та надання рекомендації щодо їх вирішення. Висновки обовязково повинні мати самостійне науково-практичне значення для підприємств, за матеріалами яких виконувалася бакалаврська дипломна робота.

При написанні дипломної бакалаврської роботи необхідно чітко дотримуватися встановлених правил щодо оформлення.

Дипломна робота є елементом заключного підсумкового контролю, на основі результатів якого Державна екзаменаційна комісія вирішує питання про присвоєння кваліфікації «Бакалавр»

За прийняті в дипломній роботі рішення і правильність наведених в ній даних відповідальність несе студент автор дипломної роботи.

 

 

 

2. Процес підготовки дипломної роботи

2.1 Вибір теми дипломної роботи

Вибір теми дипломної роботи бакалавра є самостійним рішенням студента. Тема дипломної роботи повинна бути звязана з тематикою та виконанням завдань курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік», наукових студентських досліджень, участі в держбюджетних та господарсько-догіврних тем кафедри за роки навчання в Університеті. При виборі теми студент повинен враховувати специфіку діяльності підприємства, на матеріалах якого буде виконуватися бакалаврська робота. Підприємством вважається господарюючий субєкт будь-яких організаційно-правових форм, який здійснює діяльність за різними напрямами економічної діяльності: промисловість, торгівля (оптова, роздрібна), ресторанне господарство, посередницька діяльність в торгівлі, транспорт, послуги тощо), операції з нерухомістю. Тема дипломної роботи може бути узгоджена з керівництвом підприємства, на якому студент працює, або проходить практику чи стажування.

Теми дипломної роботи обираються на основі переліку тем, затвердженого кафедрою. Також студент може запропонувати тему, що відсутня в затвердженому переліку, за умови обґрунтування важливості такого дослідження для обраного підприємства. Підготовка дипломної роботи розпочинається з вибору теми, орієнтовний перелік (напрям) яких наводиться:

1. Бухгалтерський облік в сучасній системі управління субєктом господарювання.

2. Облік, аналіз і аудит капітальних інвестицій на підприємстві.

3. Облік, аналіз і аудит основних засобів на підприємстві.

4. Облік, аналіз і аудит інвестиційної нерухомості на підприємстві.

5. Облік, аналіз і аудит нематеріальних активів на підприємстві.

6. Облік, аналіз і аудит фінансових інвестицій на підприємстві.

7. Організація обліку, аналізу і аудиту орендних операцій на підприємстві.

8. Облік, аналіз і аудит виробничих запасів на підприємстві.

9. Облік, аналіз і аудит матеріальних ресурсів підприємства.

10. Облік, аналіз і аудит грошових коштів та їх еквівалентів на підприємстві.

11. Облік, аналіз і аудит операцій в іноземній валюті на підприємстві.

12. Облік, аналіз і аудит дебіторської заборгованості на підприємстві.

13. Облік, аналіз і аудит операцій з тарою на підприємстві.

14. Облік, аналіз і аудит товарних операцій в підприємствах роздрібної торгівлі.

15. Облік, аналіз і аудит товарних операцій в підприємствах оптової торгівлі.

16. Облік, аналіз і аудит товарних операцій в підприємствах ресторанного господарства.

17. Облік, аналіз і аудит процесу виробництва продукції на підприємстві.

18. Облік, аналіз і аудит виробничих витрат на підприємстві.

19. Облік, аналіз і аудит готової продукції на підприємстві.

20. Організація обліку, аналізу і аудиту (контролю) процесу реалізації продукції на підприємстві.

21. Облік, аналіз і аудит (контроль) розрахунково-кредитних операцій на підприємстві.

22. Облік, аналіз і аудит розрахунків за продукцію, роботи, послуги на підприємстві.

23. Облік, аналіз і аудит операцій з акціями на підприємстві.

24. Облік, аналіз і аудит операцій з цінними паперами невласної емісії.

25. Облік витрат та калькулювання собівартості продукції в системі управління підприємства.

26. Облік, аналіз і аудит довгострокових зобовязань на підприємстві.

27. Облік, аналіз і аудит праці, заробітної платні та розрахунків з працівниками (службовцями).

28. Облік, аналіз і аудит доходів працівників

29. Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом на підприємстві.

30. Облік, аналіз і аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками

31. Облік, аналіз і аудит розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість

32. Облік, аналіз і аудит розрахунків з органами соціального страхування на підприємстві.

33. Облік, аналіз і аудит операцій з облігаціями.

34. Облік, аналіз і аудит розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві.

35. Облік, аналіз і аудит розрахунків) валютних операцій на підприємстві.

36. Облік, аналіз і аудит паливно-мастильних матеріалів на підприємстві.

37. Облік, аналіз і аудит товарних запасів на підприємстві.

38. Облік, аналіз і аудит надання послуг підприємством.

39. Облік, аналіз і аудит процесу реалізації продукції на підприємстві.

40. Облік, аналіз і аудит доходів на підприємстві.

41. Облік, аналіз і аудит операційних витрат на підприємстві.

42. Облік, аналіз і аудит витрат діяльності на підприємстві.

43. Облік, аналіз і аудит фінансових результатів операційної діяльності на підприємстві.

44. Облік, аналіз і аудит фінансових результатів діяльності на підприємстві.

45. Облік, аналіз і аудит власного капіталу в акціонерних товариствах.

46. Облік, аналіз і аудит пасивів підприємства.

47. Облік, аналіз і аудит доходів та витрат діяльності підприємства.

48. Організація обліку, аналізу і контролю забезпечень підприємства.

49. Бухгалтерський баланс підприємства: методика складання, аналіз і аудит.

50. Складання, аналіз і аудит фінансової звітності відповідно МСБЗ.

51. Організація управлінського обліку на підприємстві для прийняття рішень.

Закріплення за студентами тем дипломних робіт оформлюється наказом ректора ХДУХТ за поданням випускаючої кафедри. Цим же наказом також призначаються керівники дипломних робіт, до основних функцій якого входять:

допомога студенту в уточненні теми роботи та розробці її плану;

орієнтація на збір необхідної для виконання роботи інформації у період переддипломної практики;

рекомендації щодо законодавчого та нормативного забезпечення наукової, методологічної та спеціальної літератури;

консультації щодо змісту роботи;

контроль за виконанням окремих етапів роботи;

поради щодо оформлення роботи, підготовки доповіді та ілюстративного матеріалу;

складання відзиву про роботу.

Після затвердження теми та керівника дипломної роботи, студент отримує завдання до дипломної роботи. Метою складання завдання є розробка календарного плану роботи, складання плану, переліку графічного матеріалу та визначення основних напрямів дослідження. Контроль за дотриманням календарного плану написання дипломної роботи покладається на керівника.

 

2.2 Огляд літературних джерел

Робота над бакалаврською роботою розпочинається з пошуку та опрацювання літературних джерел, що стосуються теми дослідження. Необхідно переглянути всі види джерел за напрямом дослідження. Підбір літератури доцільно починати з аналізу тих джерел, які є рекомендовані за базовими дисциплінами для напряму підготовки «Облік і аудит». Ознайомлюватися з літературою доцільно у наступній послідовності:

— нормативно-законодавчі документи (спочатку Кодекси, закони, після цього підзаконні акти);

дані Держкомстату України;

— наукові видання (монографії, наукові статті, тези доповідей на конференціях);

— періодичні видання (статті фахових та спеціалізованих видань) та статистичні дані.

Студент повинен обовязково розглянути в своїй дипломній роботі наукові праці викладачів ХДУХТ, що займаються вирішенням проблемних питань за цим же напрямом дослідження.

Пошук нормативно-правових актів доцільно слід здійснювати у довідковій системі офіційного порталу Верховної Ради України www.rada.gov.ua (www.rada.kiev.ua). Перевагами даного джерела є отримання документа з урахуванням численних змін, внесених до нього, і наявність посилань до інших нормативних актів. Для отримання інформації, що знаходиться в НП(С)БО, ПСБО, МСБО можна скористуватися за допомогою сайту «Бухгалтер 911». Ввивчення періодичних видань здійснювати перш за все за останні три роки. Під час підбору літератури не слід відбирати якомога більше джерел. Ознайомлення з літературою дає можливість розібратися в найважливіших питаннях теми і розпо-чати планування своєї діяльності з написання роботи. Перед початком написання роботи, слід усвідомити, що від студента вимагається серйозна власна творча діяльність щодо вивчення та оцінки змісту літературних першоджерел.

Оскільки дипломна робота носить науково-прикладний характер, то при вивченні літератури слід виявити дискусійні питання за темою, що вивчається. При знаходженні таких питань слід навести висловлювання ряду авторів, які базуються на різних позиціях, дати критичну оцінку їхнім точкам зору і висловити власне судження щодо даного питання. Викладення поглядів інших дослідників і формування власної позиції підвищують цінність роб.

В дипломній роботі дозволяється тільки надавати цитати науковців з посиланням на використане джерело. Переписувати тексти з посібників, монографій, наукових статей не дозволяється, бо є плагіатом.

 

 

3. Рекомендації до структури та змісту дипломної роботи

ОКР «Бакалавр»

Дипломна робота це кваліфікаційне самостійне наукове дослідження, що виконує студент обліково-фінансового факультету на завершальному етапі навчання в ХДУХТ з використанням набутих теоретичних знань і практичних навичок та служить критерієм оцінки рівня підготовки випускника відповідно до вимог Державного освітнього стандарту. Дипломна робота повинна бути самостійним науковим дослідженням. Дипломна робота має відповідати наступним вимогам: наявність практичної значимості; комплексного системного підходу до вирішення завдань дослідження; наявності елементів творчості; використання наукових методів пізнання; теоретичного використання передової сучасної методології і наукових розробок; наявності елементів творчості. Ознаками якості дипломної роботи повинні бути:

чіткість і логічна послідовність викладення матеріалу;

переконливість аргументації;

стислість і точність формулювань, які виключають неоднозначність тлумачення;

конкретність викладання результатів дослідження;

обґрунтованість рекомендацій та пропозицій.

Дипломна робота ОКР «Бакалавр» за спеціальністю „Облік і аудит” включає наступні структурні елементи (у порядку їх розташування в роботі):

— титульний аркуш;

— типовий бланк дипломного завдання;

— подання;

— зміст;

— вступ;

— основну частину (три розділи);

— висновки;

— список використаних джерел;

додатки.

Титульний аркуш є першою сторінкою роботи і слугує джерелом бібліографічної інформації, необхідної для обробки та пошуку документа. Він містить інформацію:

назва вищого навчального закладу;

назва кафедри, на якій виконувалася дипломна робота;

вид викладу наукового матеріалу дипломна робота;

освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»;

назва дипломної роботи (без слова “тема”);

прізвище, імя, по батькові дипломника (у називному відмінку);

прізвище, імя, по батькові, науковий ступінь, вчене звання наукового

керівника;

місце виконання і рік написання роботи.

Стандартне оформлення титульного аркуша наведене в додатку А.

Завдання на дипломну роботу носить інформативний характер щодо підприємства, яке виступає обєктом дослідження в дипломній роботі. В ньому наводиться прізвище, імя, по-батькові автора, тема дипломної роботи, короткі методичні рекомендації до теми та графік її виконання.

План-графік визначає черговість і терміни виконання окремих видів підготовчої роботи та розділів роботи, оформлення додатків, подання роботи на кафедру, зовнішнє рецензування. Разом з завданням він приймається до неухильного виконання студентом і використовується для контролю за ходом виконання і оформлення роботи. В разі систематичного невиконання студентом календарного графіка виконання роботи керівник дипломної роботи повідомляє у деканат обліково-фінансового та завідуючому кафедри.

Типовий бланк завдання до дипломної роботи розміщують безпосередньо після титульного аркуша. Бланк завдання наведено в додатку Б.

Зміст дипломної роботи розташовують безпосередньо після завдання на дипломну роботу. Він містить найменування та номери початкових сторінок усіх розділів, підрозділів. Титульний аркуш, завдання, зміст та перша сторінка вступу не нумеруються, але включаються до загальної кількості сторінок в роботі.

Зміст включає: вступ; послідовно перераховані назви розділів і підрозділів; висновки; список використаних джерел; додатки; номери відповідних сторінок. Приклад оформлення змісту дипломної роботи подано в додатку В.

Вступ та частина дипломної роботи, яка дає загальне уявлення про конкретний напрям наукового пошуку і містить необхідні кваліфікаційні характеристики проведеного наукового дослідження. У вступі необхідно обґрунтувати актуальність, мету, завдання теми, визначити обєкт, предмет дослідження, інформаційні джерела дослідження.

Обсяг вступу складає не менше 3 сторінок.

Обґрунтування актуальності теми дипломної роботи передбачає розкриття ступеня важливості і соціальної значущості напряму дослідження для розвитку сучасної теорії і практики обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій економіці України. Студент повинен оцінити стан наукової розробленості визначеної проблеми на основі стислого аналізу літературних джерел, вказати на коло науковців, які займалися її розробкою, висвітлити проблематику їх досліджень і наголосити на маловивчених або зовсім невивчених моментах. Необхідно сформулювати проблемні питання, які потребують негайного вирішення як на законодавчому рівні так і на організаційному рівні управління підприємством.

Від формулювання актуальності теми необхідно перейти до формулювання мети і конкретних завдань, які вирішуватимуться відповідно до визначеної мети.

Метою дипломної роботи є аналіз чинної методики обліку, аналізу та аудиту (контролю) конкретного обєкта (запаси, витрати, доход тощо), виявлення недоліків в обліковій системі підприємства та розробка пропозицій щодо вдосконалення напряму дослідження відповідно сучасним умовам господарювання.

Визначення завдань дослідження рекомендується робити у формі переліку

дій дослідника, використовуючи такі формулювання: «проаналізувати…», «описати», «оцінити», «вивчити…», «визначити…», «встановити взаємозвязок», «виявити…», «обґрунтувати…», «встановити…», «знайти…» тощо.

Завдання дипломної роботи ОКР «Бакалпвр» повинні охоплювати весь перелік питань, які будуть розглянуті в кожній частині роботі:

описати економічну природу обєкта обліку;

розглянути існуючі аналітичні ознаки обєкта обліку та підготувати власну класифікацію для цілей підприємства;

проаналізувати стан нормативно-законодавчої бази обліку обєкта;

надати загальну характеристику діяльності підприємства, на базі якого виконується робота;

визначити загальні питання облікового відображення обєкта дослідження (документальне оформлення);

розкрити методичні аспекти синтетичного та аналітичного обліку обєкта дослідження;

зясувати вплив особливостей використовуваної технології чи видів діяльності обєкту дослідження на його облікову політику та формування звітності;

визначити ступінь відповідності національного облікового законодавства міжнародним стандартам фінансового обліку та звітності;

проаналізувати стан технічного та програмного забезпечення обліку обєкта;

визначити недоліки в облікового процесі за напрямом дослідження;

зробити аналіз обєкта на основі обраної методики;

розкрити організаційно — методичні аспекти проведення аудиту (зовнішнього або внутрішнього) в розрізі обєкта дослідження.

Обєктом дослідження є процес обліку, аналізу, аудиту (контролю) конкретного обєкта.

Предметом дослідження є сукупність методичних та технічних прийомів обліку, аналізу і аудиту (контролю) обєкта.

Інформація про базу переддипломної практики дається стисла інформація про підприємство, з використанням даних якого виконується робота та на прикладі якого розглядається предмет дослідження: повна назва, форма власності, сфера діяльності, місце в галузі (велике, середнє, мале) тощо.

Інформаційною основою роботи є Кодекси України, закони і нормативні акти, П(С)БО, МСБО, що згадуються в роботі, наукові роботи вітчизняних та зарубіжних авторів, що внесли найбільш відчутний вклад у рішення проблеми (із зазначенням у квадратних дужках номерів джерел за переліком використаної літератури). Доцільно показати, на якому саме фактичному матеріалі виконана робота.

 

Основна частина дипломної роботи бакалавра

В основній частині дипломної роботи автор повинен виявити уміння лаконічно, логічно й аргументовано подавати науковий матеріал, виконуючи прицьому усі вимоги, що висуваються до друкованих робіт

Основна частина бакалаврської роботи складається із трьох розділів. Кожен розділ починають з нової сторінки. Розділи поділяться на підрозділи. Кожен підрозділ повинен містити закінчену інформацію. Кількість підрозділів визначається студентом разом із керівником дипломної роботи. Обсяг викладення матеріалу з кожного підрозділу має бути приблизно однаковим в межах 8 9 сторінок.

В основній частині роботи викладаються теоретичні та методологічні положення, проблемні питання, дискусійні і невирішені аспекти теми, науково-обґрунтовані, соціально-економічні, професійно-орієнтовані рішення. Наприкінці кожного розділу автором робляться висновки.

При визначенні змістовного наповнення основної частини бакалаврської дипломної роботи за основу слід обрати тему з Переліку тем, яка може коригуватися за узгодженням з керівником роботи.

В основній частині тексту обовязково слід робити посилання на використанні літературні джерела. Посилання позначається цифрою у квадратних дужках відповідно до номера джерела у списку використаних джерел, наприклад [7] чи [17; 52]. Якщо в тексті вжито цитату, необхідно, окрім посилання на літературне джерело, зазначити сторінку, наприклад [28, с. 9]. Посилаючись на літературні джерела, інформацію з яких використано у бакалаврській роботі, слід дотримуватися певних правил. Використовуючи матеріали і відомості з монографій, також слід зазначити номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул із джерела, на яке зроблено посилання в роботі.

Загальні вимоги до цитування такі:

— текст цитати треба починати і закінчувати лапками і наводити в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі, зберігаючи авторське написання;

— цитування повинно бути повним, без довільного скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзаців під час цитування допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапками. Їх ставлять у будь-якому місці цитати (на початку, всередині, у кінці);

— кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело (наприклад, [4, с. 35]).

 

Перший розділ дипломної роботи є теоретичним і включає розкриття економічного змісту обєкта обліку, критерії визнання і оцінку його вартості; підходи до класифікації з метою управління активом (зобовязанням, власним капіталом); стан законодавчого, нормативного забезпечення обліку, аналізу, аудиту (контролю) відповідного обєкта. В характеристиці нормативно-правового регулювання обліку недоцільно наводити перелік законів, постанов, наказів тощо. Повинен бути зроблений їх огляд з точки зору забезпечення облікового, аналітичного та контрольного процесів. Нормативна база обліку повинна містити Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”, Закон України „Про державну статистику”, Податковий Кодекс України, Закон України „Про аудиторську діяльність”, положення (стандарти) обліку стосовно обєкта, Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, Інструкцію про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, Інструкцію про проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків.

Використання літературних та нормативних джерел у роботі та наведення цитат з них супроводжується обов’язковим посиланням на відповідне джерело. Огляд повинен повно і систематизовано відображати стан предмета дослідження. Відомості, що містяться у ньому, повинні дозволяти об’єктивно оцінювати науково-прикладну значимість досліджуваної проблеми, правильно вибирати шляхи і засоби досягнення мети, поставленої в роботі.

Результатом теоретичного розділу повинна бути повна теоретико-методологічна концепція предмета дослідження, напрямки пошуку шляхів розв’язання проблеми, поставленої в дипломній роботі.

Цей розділ дипломної роботи також повинен включати загальну характеристику діяльності підприємства, на базі якого виконується робота, якісний та кількісний аналіз вирішення досліджуваного завдання в умовах діяльності підприємств. При описі характеристики підприємства необхідно з достатнім ступенем повноти подати наступні відомості про нього: назва підприємства; форма власності; профіль його роботи; розмір підприємства, чисельність співробітників, характеристика продукції, що випускається, або послуг, що надаються, їх специфіка. Студенту необхідно визначити напрями діяльності підприємства, наявність перспективних шляхів розвитку; становище підприємства на сегменті ринку, на якому воно діє; механізм управління на підприємстві; структуру підприємства (бухгалтерії), взаємодія відділів, їхні функції. В таблиці необхідно представити основні показники діяльності дослідженого підприємства за звітний та попередній період, дані якої дозволять здійснити аналіз господарської діяльності.

Завершується перший розділ дипломної роботи коротким висновком, де визначається роль обєкта дослідження в системі підприємства, його понятійний апарат, достатність нормативно-правового забезпечення для організації обєкта обліку на підприємстві, а також напрями розвитку підприємства всучасному конкурентному середовищі.

Обсяг теоретичного розділу повинен складати до 27 сторінок машинописного тексту.

Другий розділ є основним в дипломній бакалаврській роботі, а за своїм характером — дослідницьким. В розділі передбачається опис загальної методології обєкту дослідження. Необхідно стисло, але аргументовано, змістовно і відповідно до логіки процесу дослідження, назвати усі методи і методики обліку, які були використані для виконання поставлених завдань дипломної роботи.

Студент повинен здійснити аналіз облікової політики підприємства в рамках обраного питання дослідження, інформаційною основою якого виступає Наказ про облікову політику підприємства, дані первинного та поточного обліку, регістри синтетичного та аналітичного обліку, звітність.

Необхідно в другому розділі розкрити методичні аспекти первинного обліку обєкта дослідження, зазначити, які форми первинних документів застосовує підприємство, описати спосіб їх оформлення. Також слід навести або розробити робочий план рахунків з обліку обєкта, охарактеризувати рахунки та субрахунки, навести господарські операції з обліку обєкта, необхідні розрахунки на числових прикладах (нарахування заробітної плати, списання виробничих запасів, розподіл загальновиробничих витрат, нарахування амортизації необоротних активів, визначення фінансового результату тощо), зазначити форму обліку (характеристика регістрів синтетичного та аналітичного обліку обєкта) та її доцільність. Студент в дипломній роботі повинен приділити увагу питанням відображення обєкта дослідження в формах фінансової та управлінської звітності. В одному з підрозділів проводиться порівняльний аналіз обліку обєкта в вітчизняній та зарубіжній практиці, де здійснюється огляд Н(С)БО та МСБО.

Обовязково приділяється увага технічному та програмному забезпеченню обліку обєкта. Слід провести аналіз програмного забезпечення для організації обліку обєкта дослідження, описати засоби технічної обробки та передачі облікових даних, застосування програмного забезпечення обліку з визначенням функціональних можливостей програм або управлінських інформаційних систем. В процесі аналізу стану організації облікового процесу обєкта на конкретному підприємстві обовязково визначаються недоліки в організації або методиці (відсутність типових форм первинного обліку або їх недосконалість, недостатня деталізація робочого плану рахунків, відсутність організації приймання первинних документів, відсутність (недостатність, неекономічність) автоматизації та надаються конкретні пропозиції щодо раціоналізації облікового процесу на підприємстві (розробляються макети форм первинних документів, облікових регістрів, або визначаються необхідні їх показники, структура побудови; уточнюються рахунки (субрахунки), організація аналітичного обліку обєкта; уточнюється або пропонується нова схема запису на рахунках операцій з обєктом обліку; описуються переваги запропонованого технічного та програмного забезпечення тощо).

Важливим в цьому розділі дипломної роботи є всебічний розгляд та оцінка ступеня вирішення досліджуваних проблем на підприємствах з метою виявлення позитивних сторін. В процесі аналізу стану методичного забезпечення обліку обєкта на конкретному підприємстві обовязково визначаються недоліки. Значну увагу слід приділити формулюванню висновків.

Зміст і структура цієї частини роботи залежать від теми і основних завдань дослідження. Обов’язковою є власна оцінка автора щодо виявлених тенденцій та обґрунтування висновків і пропозицій, спрямованих на вирішення проблемних питань. Обсяг обліково-дослідницького розділу повинен складати до 30-35 сторінок машинописного тексту.

В третьому розділі дипломної роботи розкривається методика аналізу, аудиту (зовнішнього або внутрішнього) або контролю обєкта дослідження на конкретному підприємстві.

Повнота аналізу визначається залежно від назви теми дипломної роботи і ключового слова: «оцінка», «управління», «аналіз» тощо. Студентом розкривається в підрозділі мета аналізу (прийняття рішення щодо підвищення ефективності управління активом, розробки нової стратегії розвитку, визначення пріоритетних напрямків розвитку тощо) та завдання аналізу (оцінка обєкта аналізу, виявлення чинників, що вплинули на обєкт, встановлення причин, які визвали вплив чинників, визначення величини резервів та розробка заходів щодо використання виявлених резервів). Аналіз динаміки основних показників здійснюється на основі даних, які були отримані на досліджуваному підприємстві за попередні роки, а оцінка впливу різноманітних чинників, виявлення резервів при використанні фактичних і планових даних за звітний рік або фактичних даних за попередній рік. Рекомендується результати розрахунків представляти в табличному вигляді, використовувати схеми, графіки. Висновки з проведеного аналізу знаходять відображення в тексті даного підрозділу роботи та висновках до розділу та в цілому по роботі.

В дипломній бакалаврській роботі в окремому підрозділі приділяється увага процесу аудиту (контролю) на підприємстві, де висвітлюються наступні питання: методика аудиторської перевірки предмету дослідження (послідовність дій аудитора, програму аудиторської перевірки, тест системи обліку базового підприємства та інші елементи). Студентом розробляються контрольні та аналітичні таблиці. Грунтуючись на опис обраної методики аудиту слід навести перелік порушень, які можуть бути виявленими в ході аудиторської перевірки та навести результати такої перевірки, якщо вона проводилася на базі практики.

За бажанням у даному розділі студент може відобразити аспекти використання облікової інформації в системі управління підприємством (висвітлити звязок функції обліку з іншими функціями управлінського циклу) або представити матеріал у розрізі будь-якої з тем навчальної дисципліни «управлінський облік».

Обсяг третього розділу повинен складати до 30 сторінок машинописного тексту.

Висновки

Висновки дипломної бакалаврської роботи розпочинають з нової сторінки безпосередньо після викладу основної частини роботи. Дипломна робота бакалавра містить лише загальні висновки у роботі в цілому.

Обсяг висновків складає не менше 7-8 сторінок.

У висновках з бакалаврської роботи формулюються практичні рекомендації та пропозиції, що випливають з дослідження. Висновки повинні відповідати поставленим меті та завданням. Звичайно кожному з поставлених у вступі завдань відповідає не менше одного висновку або пропозиції.

Оцінювання бакалаврської роботи починається із з’ясування відповідності між поставленими у вступі завданнями і висновками в ув’язненні. Висновки мають бути короткими, містити чіткі формулювання, які органічно та логічно пов’язані з основним змістом роботи, з поставленими у вступі завданнями. Не слід повторювати те, про що написано в основній частині, і приводити новий фактичний матеріал. Не треба формулювати висновки ширше, ніж того вимагає дана тема. Не можна приводити положення, які не підтверджені в роботі конкретним матеріалом. Кваліфіковано висновки нумеруються по пунктах — перше… (по-перше), друге… (по-друге) і так далі, а кожний пункт висновків складається з двох частин — твердження («затверджуємо, пропонуємо наступне…») і доказу («тому, що…», «на підставі…»). Обсяг висновків з бакалаврської роботи — 35 сторінок, або 810% тексту. У висновках коротко описують результати, отримані у процесі роботи, наводять головні наукові та практичні результати досліджень, аргументуючи кількісними та якісними показниками. Висновки повинні інформувати про досягнення мети дослідження й виконання конкретних поставлених завдань. Доцільно висловити власне бачення подальших перспектив дослідження проблеми.

 

Список використаних джерел

Список джерел повинен бути наведений після висновків з нової сторінки. Бібліографічний опис складають безпосередньо за друкованими виданнями повністю без пропусків будь-яких елементів, скорочення назв.

Мінімальна кількість найменувань у списку 50 позицій, серед них мінімум 1 іноземними мовами (монографії, статті, збірники, тощо). Обовязково слід включати у перелік використаних джерел посилання на Інтернет-ресурси, дотримуючись загальноприйнятих вимог оформлення такого запису.

Додатки

Після переліку використаних джерел з нової сторінки розташовують додатки, які містять матеріал, що: є необхідним для повноти дипломної роботи, але його включення в основну частину роботи може змінити упорядковане і логічне уявлення про роботу; через великий обсяг не може бути послідовно розміщений в основній частині роботи. У додатки можуть бути включені: додаткові ілюстрації або таблиці; матеріали, що через великий обсяг, специфіку викладу або форми представлення не можуть бути внесені в основну частину (первинні документи, зведені документи, звітність); формули, розрахунки, вироблені при розробці економіко-математичної моделі і при здійсненні автоматизації облікових робіт і т. ін.).

4. Основні вимоги до оформлення дипломної роботи ОКР «Бакалавр»

Дипломна робота бакалавра повинна мати обсяг 80 100 сторінок (машинописного) тексту.

4.1 Текст

Студентські дипломні роботи повинні бути надруковані на компютері з використанням середовища Windows з одного боку аркуша білого паперу форматом А4 (210 х 297 мм) у вигляді суцільного тексту, ілюстрацій і таблиць. Гарнітура шрифту типу Times New Roman розміром (кеглем) 14 пт. Міжрядковий інтервал полуторний (множина 1,5).

Текст слід набирати, дотримуючись наступних полів:

верхнє і нижнє не менше 20 мм,

праве не менше 10 мм,

ліве не менше 20 25 мм.

Абзацний відступ повинен бути однаковим по всьому тексту роботи і рівним 1,25 см (або 5 символам). При виконанні роботи необхідно дотримувати рівномірну щільність, контрастність і чіткість зображення по всій роботі.

Усі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути чіткими й однаково чорними по всій роботі. Окремі слова, формули, знаки, що вписуються в текст, повинні бути чорного кольору: щільність вписаного тексту повинна бути максимально наближеною до щільності основного зображення. Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білим кольором і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого від руки.

Заголовки структурних елементів роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ …», «ВИСНОВКИ», «ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА», «ДОДАТКИ» друкують великими літерами, розташовуючи в центрі рядка.

Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовків структурних елементів роботи не ставиться. Якщо заголовок складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. Кожен структурний елемент роботи слід починати з нової сторінки.

Відстань між заголовком і наступним або попереднім текстом повинна бути в межах 20 мм, однакова по всій роботі. Заголовок наступного підрозділу та початок його тексту розташовують на тій же самій сторінці, де закінчується попередній підрозділ.

4.2 Переліки

За необхідності, всередині розділів і підрозділів можуть бути приведені перерахування. Перед перерахуванням ставлять двокрапку. Для першої деталізації перерахування варто використовувати арабські цифри з дужкою. Наприкінці ставиться крапка з комою або двокрапка, якщо є подальша деталізація. Перед кожною позицією подальшого перерахування другого рівня деталізації можна ставити малу літеру української абетки з дужкою. Наприкінці ставиться крапка з комою. Після останнього пункту перерахування ставиться крапка. Перерахування нумерують з абзацного відступу.

Переліки, які є в тексті, рекомендується оформляти на такий зразок.

Для прийняття рішень витрати класифікують:

а)   в залежності від змін обсягів виробництва;

1) постійні;

2) змінні;

б)   в залежності від впливу рішення:

1) релевантні;

2) нерелевантні.

Переліки першого рівня деталізації друкують малими літерами з абзацного відступу, другого рівня — з відступом відносно місця розташування переліків першого рівня.

4.3 Нумерація

Сторінки робіт варто нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись наскрізної нумерації по всьому тексту. Номер сторінки проставляють у правому верхньому кутку сторінки без крапки наприкінці. Титульний лист, завдання, подання, реферат, зміст та першу сторінку вступу включають у загальну нумерацію сторінок, але номер на цих сторінках не проставляють. Ілюстрації і таблиці, розташовані на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок робіт. Номер на цих сторінках проставляється. Розділи та підрозділи робіт слід нумерувати арабськими цифрами.

Номер розділу ставлять після слова «РОЗДІЛ», після номера крапку не ставлять, потім з нового рядка посередині друкують заголовок розділу.

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номера підрозділу, розділених крапкою. Після номера підрозділу ставлять крапку, наприклад: 1.1., 1.2..

Інші структурні елементи роботи («ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «Список використаних джерел», «ДОДАТКИ») не нумерують.

Не допускається розміщати заголовок підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після нього розташований тільки один рядок тексту. У такому випадку підрозділ слід починати з наступної сторінки.

З нової сторінки друкуються тільки вступ, розділи, висновки (заключні), список використаних джерел, додатки. Підрозділи та висновки після кожного розділу друкуються в тексті.

 

 

 

4.4 Оформлення ілюстрацій

Ілюстрації (рисунки, діаграми, графіки, схеми) в дипломній бакалаврській роботі варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Кожна ілюстрація має відповідати тексту, а текст ілюстрації. На всі ілюстрації повинні бути посилання в роботі. Якщо ілюстрації створені не автором роботи, необхідно давати посилання на джерело, з якого запозичена ілюстрація. Назви схем, рисунків, графіків, діаграм, креслень розташовують під ілюстрацією. При необхідності під ілюстрацією розташовують розяснювальні дані.

Ілюстрації варто нумерувати арабськими цифрами за порядковими номерами в межах розділу, за винятком ілюстрацій, що наводяться в додатках. Номер ілюстрації складається з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, розділених крапкою. Ілюстрація позначається словом «Рисунок», яке разом з назвою ілюстрації розміщують після пояснювальних даних.

Наприклад:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Структура центрів відповідальності підприємств роздрібної торгівлі

 

Відстань від тексту до ілюстрації і від ілюстрації до тексту один рядок, якщо ілюстрація вбудовується у структуру тексту, тобто розташована не на окремій сторінці. Оформлення ілюстрацій необхідно виконувати з розрахунком на те, що вони повинні бути інформативними та достатньо простими для сприйняття.

4.5 Оформлення таблиць

Таблицю в дипломній бакалаврській роботі варто розташовувати безпосередньо після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній сторінці/сторінках, якщо таблиця надто завелика для її вбудовування у структуру тексту. Посилання в тексті повинні бути на всі таблиці.

Таблиці нумерують арабськими цифрами за порядковим номером в межах розділу, за винятком таблиць, що наводяться в додатках.

Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, розділених крапкою. Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують безпосередньо над таблицею і друкують посередині рядка.

Слово «Таблиця» друкується курсивом маленькими літерами, крім першої великої, і розташовується над назвою таблиці. Назва таблиці друкується напівжирним шрифтом маленькими літерами, крім першої великої. Назва повинна бути короткою і відбивати зміст таблиці.

 

Таблиця 3.1

 

Коефіцієнти парної кореляції між рентабельністю продаж і чинниками, що її визначають

 

Чинники

х1

х2

х3

х4

х5

х6

х7

х8

Коефіцієнт кореляції

0,86836

-0,68014

-0,71041

0,71277

0,64706

0,83928

0,96029

-0,15771

 

У випадку, коли розмір таблиці виходить за формат сторінки, таблицю поділяють на частини, які переносять на наступну сторінку/сторінки. При цьому в кожній частині таблиці вказується, що це її продовження (наприклад, «Продовження табл. 3.1»). Над останньою частиною таблиці вказується про закінчення таблиці (наприклад, «Закінчення табл. 3.1»).

Перенесення таблиці на наступну сторінку допускається при написанні не менше двох рядків після «шапки» таблиці. Наприкінці назв таблиць крапки не ставлять. Відстань від тексту роботи до таблиці один рядок (але не більш 10 мм).

Якщо в таблиці наведені дані, які мають декілька різних одиниць виміру, то необхідно внести до таблиці окрему графу щодо одиниць виміру. У цілому таблиця повинна відображати необхідну у межах цієї таблиці інформацію. Якщо необхідно привести багато інформації, то краще викласти її за допомогою декількох таблиць.

Слова в тексті таблиці скорочувати не можна.

Таблиці, за необхідності, можуть бути перелічені у змісті з зазначенням їх номерів, назв (якщо вони є) та номерів сторінок, на яких вони розміщені.

Текст усіх таблиць та ілюстрацій (схем, рисунків, діаграм), що містяться у роботі, повинен бути набраний з дотриманням однакових параметрів (наприклад, шрифт Times New Roman розміром (кеглем) 12 пт, міжрядковий інтервал одинарний, абзацний відступ не має або шрифт Times New Roman розміром (кеглем) 14 пт, міжрядковий інтервал полуторний (множина 1,5), абзацний відступ не має).

4.6 Оформлення формул

Формули і рівняння в дипломній бакалаврській роботі розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються. Невеликі нескладні формули та рівняння, що не мають самостійного значення, вписують всередині рядків тексту. Довгі та громіздкі формули і рівняння розміщують на окремих рядках. Перший рядок починають з абзацного відступу. Для економії місця кілька коротких формул, що випливають одна з іншої і не розділені текстом, можна подати в одному рядку, а не одну під однією.

Формули слід нумерувати порядковою нумерацією в межах розділу. Номер формули або рівняння складається з номера розділу і порядкового номера формули або рівняння, розділених крапкою, наприклад, формула (3.6) шоста формула третього розділу.

Номер формули або рівняння вказують на рівні формули або рівняння в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу або рівняння, наводять безпосередньо під формулою в тій послідовності, у якій вони подані у формулі або рівнянні. Перший рядок пояснення починають з нового рядка без абзацного відступу словом «де», без двокрапки. Пояснення значення кожного символу та числового коефіцієнта варто подавати з нового рядка, пояснювальні символи повинні бути написані на однаковій відстані від краю аркуша, рівняючись по першому символу.

Перенос формул або рівнянь на наступний рядок допускається тільки на знаках виконуваних операцій, причому знак операції на початку наступного рядка повторюють. При переносі формули або рівняння на знаку операції множення застосовують знак ««. Нумерацію формули при її перенесенні вміщують на рівні останнього рядка. Якщо в роботі тільки одна формула або рівняння, їх нумерують порядковою нумерацією в межах розділу.

Відстань від тексту до формули і від формули або/і розшифровки формули до тексту один рядок.

Приклад:

(3.1)

 

де ПР — прибуток від реалізації (основної діяльності), тис. грн.;

ВОснД — сума витрат основної діяльності підприємства, тис. грн.

Формули, що йдуть одна за одною й не розділені текстом, відокремлюють комою.

,                    (3.5)

,                    (3.6)

                   (3.7)

 

де — середньооблікова чисельність, чол.;

ПП — продуктивність праці, тис. грн./чол.;

Ш — швидкість обігу, об.;

ТЗ — товарні запаси, тис. грн.;

— середньорічна вартість основних засобів, тис. грн.;

ФВ фондовіддача, коеф.

 

4.7 Оформлення списку використаних джерел

Список використаних джерел містить бібліографічний опис джерел, проаналізованих у процесі дослідження. За списком використаних джерел зазвичай роблять висновки щодо творчого потенціалу автора, рівня його загальної та наукової культури, ступеня фундаментальності проведеного дослідження в бакалаврській роботі. Тому бібліографія повинна бути бездоганною як за своїм змістом, так і за способом оформлення.

Список джерел розташовують в абетковому порядку прізвищ перших авторів або заголовків (у тому числі, Конституція України, Закони України, Укази Президента, Постанови Верховної Ради України, Постанови Кабінету Міністрів України, стандарти обліку, нормативні акти, видані міністерствами та іншими державними органами, наукова, навчально-методична та спеціальна література, видані українською та російською мовами). Потім літературні джерела на іноземній мові за абеткою. Усі посилання наводяться мовою оригіналу.

Не слід посилатися на джерела, з якими студент не знайомився. Бібліографічний опис використаних джерел повинен бути достатньо повним для одержання інформації про предмет джерела і його пошуку.

Бібліографічний опис джерела складається з елементів, які містять інформацію про джерело. Елементами опису є відомості про автора (авторів —їх прізвища та ініціали), назва статті (книги), найменування журналу (збірника), місце і рік видання та ін.

Оформлення підручників (монографій):

прізвище автора (авторів), назва, (:), слово «монографія», (/), прізвище автора (авторів) (з ініціалами перед прізвищем), ( .), місто видавництва (одна велика літера), ( .:), скорочене слово «Вид», ( .), назва видавництва, (,), рік видавництва, ( .), кількість сторінок (с.)

Оформлення журнальних статей. Журнальні статті є найчисельнішим компонентом списку використаних джерел. Їх описують за наступною схемою: Прізвище автора (авторів), назва статті, (//), назва журналу, ( .), рік видання, ( .), номер журналу (або том і номер), ( .), сторінки, на яких надрукована стаття.

Оформлення електронних інформаційних джерел передбачає:

— опис джерела (наприклад: прізвище автора (авторів), назва статті);

в квадратних дужках пишуть:[Електронний ресурс],

( .);

— подають з великої літери словосполучення «Режим доступу» (:);

— посилання на електронну адресу- https://www….

Приклад оформлення елементів списку використаних джерел наведено у додатку Д.

 

4.8 Додатки

Додатки оформлюють як продовження роботи на наступних сторінках, розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки.

Додаток повинен мати заголовок, надрукований угорі малими літерами з першої великої симетрично відносно тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком малими літерами з першої великої друкується слово «Додаток _ » і велика літера, що його позначає. Додатки слід позначати послідовно великими літерами абетки відповідно до мови написання роботи (українська, російська, англійська). В українській мові за винятком літер Г, Є, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Наприклад, Додаток А, Додаток Б і т.д.

В дипломній роботі не допускається:

* вживати скорочення слів, крім встановлених правилами орфографії, пунктуації;

* використовувати математичні знаки без цифр, а також знаки №, %,

* подвоювати знаки №, %;

* при переносах розділяти цифри, відділяти одиниці виміру від цифр, відділяти знаки номера, процента від цифр.

 

5. Подання дипломної роботи до захисту

* Дипломна робота подається на кафедру за 10 днів до до її захисту.

* До захисту дипломних робіт допускаються студенти, які виконали усі вимоги навчального плану і програм. Завершена дипломна робота, підписується виконавцем на останньому аркуші висновків (поряд з підписом ставиться дата закінчення написання праці) Підписи на титульному аркуші не ставлять.

До дипломної роботи додаються документи:

— подання Голові державної екзаменаційної комісії щодо захисту дипломної роботи (підписують подання завідувач кафедри, керівник бакалаврської роботи, декан та секретар обліково-фінансового факультету);

— зовнішня рецензія;

— акт впровадження отриманих результатів у виробництво.

В Поданні надається відзив керівника, зміст якого повинен включати: оцінку актуальності бакалаврської роботи з переліком основних наукових та практичних досягнень студента; систематичність і самостійність в виконанні роботи, уміння творчо підходити до вирішення
питань, поставлених в роботі; загальний висновок про можливість присвоєння авторові кваліфікації «Бакалавр» та оцінку роботи («відмінно», «добре», «задовільно» або «незадовільно»).Форма бланку Подання Голові державної екзаменаційної комісії щодо захисту дипломної роботи наведено у Додатку Ж.

Рецензування бакалаврської роботи здійснюють провідні спеціалісти підприємства з обліку та аудиту. Особистий підпис рецензента завіряється печаткою підприємства, де працює рецензент. Рецензія подається в Університет в одному екземплярі.

Рецензія повинна містити оцінку: актуальності обраної теми; ступінь розкриття змісту дипломної роботи та значимість отриманих результатів дослідження для підприємства (або галузі); висновок про можливість наданих студентом практичних рекомендацій в роботі щодо впровадження їх у виробництво. Виходячі зі змісту бакалаврської роботи та отриманих наукових здобутків студентом рецензент вказує на можливість присвоєння авторові кваліфікації «Бакалавр».

Дипломна робота подається на зовнішнє рецензування не пізніше, ніж за 3-5 днів до захисту. Студент знайомиться із змістом рецензії і готує мотивовані відповіді на зауваження рецензента при захисті роботи. Після рецензування ніякі виправлення в роботі не допускаються.

 

6.Захист бакалаврської дипломної роботи

Підготовка студента до захисту дипломної роботи охоплює складання доповіді та ілюстраційного матеріалу (презентації). Виступ має бути пов’язаний з наведеним ілюстраційним матеріалом, на який необхідно посилатися під час доповіді.

Оформлення ілюстраційного матеріалу (презентації) до бакалаврської дипломної роботи. Основні результати дипломної роботи повинні знайти відображення в ілюстраційному матеріалі. Ілюстраційні матеріали повинні бути прошиті в альбомі візуального супроводження, який повинен мати титульний лист та основний ілюстраційний матеріал. Титульний лист офорляється за зразком дипломної роботи. Кожна ілюстрація (таблиці, рисунки, текстові документи) повинна бути пронумерована (лист 1, лист 2..) у правому верхньому куті.

Доповідь студента при захисті бакалаврської роботи повинна включати:

повне найменування теми дипломної роботи і обґрунтування її актуальності;

результати проведених досліджень;

рекомендації щодо вдосконалення обліку предмета дослідження з метою отримання достовірної та своєчасної інформації для прийняття;

висновок про можливість реалізації пропозицій дипломної роботи і їх подальший розвиток.

Доповідь рекомендується почати: «Шановні члени Державної екзаменаційної комісії, шановні присутні! До вашої уваги пропонується дипломна робота на тему …». Завершувати доповідь доцільно фразою: «Доповідь закінчена. Дякую за увагу».

Поради студентам для успішного захисту бакалаврської роботи:

розкривати найбільш значущі результати дослідження;

використовувати прості слова і прості стверджувальні речення;

не зловживати цифрами наводити їх рівно стільки, скільки вимагається для об’єктивного погляду на проблему;

уникати непотрібних цитат слід викладати, передусім, власні судження;

тези доповіді повинні бути зрозумілими та переконливими;

звернути увагу на правильну вимову слів;

при виступі з доповіддю слід прагнути до виразності, що залежить від темпу, гучності і інтонації промови, робити наголоси на словах «визначено в процесі дослідження…», «проаналізовано…», «рекомендовано»;

час виступу на захисті дипломної роботи не повинен перевищувати 10 хвилин.

Після закінчення доповіді дипломнику задають члени державної екзаменаційної комісії запитання, на які він зобов’язаний дати повні й вичерпні відповіді (слід давати найкоротшу з всіх можливих відповідей). На запитання слід відповідати впевнено і чітко.

Обговорення результатів захисту проводиться членами Державної екзаменаційної комісіі (створюються щорічно у відповідності до вимог чинного законодавства України та нормативних документів Міністерства освіти і науки і діють протягом навчального року) на закритому засіданні, після чого відбувається оголошення результатів захисту. Результати захисту дипломної роботи оцінюються у балах, які відповідно конвертуються у оцінки за шкалою ЕСТS та 4-бальною (традиційною). Заключним етапом захисту дипломної роботи є рішення державної комісії про присвоєння студентам кваліфікації та видачу їм державних документів, що засвідчують отримання ступеню «Бакалавр».

Студент, який не захистив дипломну роботу, допускається до повторного захисту протягом трьох років. Строк навчання може бути продовжено за окремим договором до наступного терміну роботи комісії. Всі засідання Державної екзаменаційної комісії протоколюються. В протокол записуються питання, що ставились до студента під час захисту та отримані оцінки. Протокол підписує голова та члени комісії, які брали участь у засіданні. Всі захищені дипломні роботи за описом секретаря передаються до архіву ХДУХТ.

Додаток А

Зразок титульного листа бакалаврської дипломної роботи

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ

 

 

ОБЛІКОВО ФІНАНСОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ

 

КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

 

 

 

 

 

 

Дипломна робота

«Бакалавр»

(освітньо-кваліфікаційний рівень)

на тему:

«______________________________________»

 

 

Виконав(ла): студент(ка) ___ курсу,

групи ___________, напряму підготовки

6.030509 «Облік і аудит»

_________________

(Прізвище та ініціали)

Керівник: _____, _______ _______________

(ступінь) (звання) (Прізвище та ініціали)

Рецензент: _____, _______ _______________

(ступінь) (звання) (Прізвище та ініціали)

 

 

 

 

 

Харків, 20…..

 

 

Додаток Б

Зразок дипломного завлання на бакалаврську дипломну роботу

 

Харківський державний унівеститет харчування та торгівлі

Факультет ОБЛІКОВО-ФІНАНСОВИЙ

Кафедра БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

Освітньо-кваліфікаційний рівень__бакалавр

Напрям підготовки__0305 «ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО»

(шифр і назва)

Спеціальність 6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ» _____________________

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

бухгалтерського обліку та аудиту

проф. Янчева Л.М.

_______________________________

“____” _________________ 2015 року

 

 

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

 

________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, імя, по батькові)

1.Тема роботи_____________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

керівник роботи___________________________________________________,

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”__________20__року №___

2. Строк подання студентом роботи__________________________________

3. Вихідні дані до роботи___________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обовязкових креслень)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Консультанти розділів роботи

Розділ

Прізвище, ініціали та посада

консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання

прийняв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Дата видачі завдання___________________________________________________

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

 

з/п

Назва етапів дипломного

роботи

Строк виконання етапів роботи

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент _________ ___________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник роботи _____________ ___________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

 

 

Додаток В

Приклад змісту бакалаврської дипломноїроботи

 

ЗМІСТ

 

Вступ

С

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи організації обліку основних засобів в управлінні підприємств

 

1.1 Економічна сутність основних засобів та їх роль в господарській діяльності підприємств

 

1.2 Порівняльна характеристика обліку основних засобів у вітчизняній та зарубіжній практиці

 

1.3 Економічна характеристика обєкта дослідження

 

Розділ 2. Технологія облікового процесу основних засобів підприємств на сучасному етапі

 

2.1 Розкриття особливостей обліку основних засобів в обліковій політиці підприємства

2.2 Синтетичний та аналітичний облік основних засобів

2.3 Організація обліку основних засобів в інформаційних системах підприємства

 

Розділ 3. Аналіз та аудит основних засобів підприємства

 

3.1. Аналіз структури та динаміки основних засобів

 

3.2 Аналіз ефективності використання основних засобів

 

3.2. Аудит основних засобів

 

Висновки

 

Список використаних джерел

 

Додатки

 

 

 

 

 

Додаток Д

Приклад оформлення окремих видів джерел для виконання бакалаврської роботи

№ з/п

 

 

Вид джерела

 

Оформлення

1.

Кодекси, Закони

Податковий кодекс України : Постанова Верховної ради України від 02.12.2010 р. №2755-VI [зі змін. та доповн.]: [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

2.

П(С)БО

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене Наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 318 (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO16.aspx.

3.

Підручник

Нападовська Л. В. Управлінський облік: підруч. для вузів /Л. В. Нападовська. 2-ге вид., доопрац. та допов. К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 648 с.

4.

Монографія

Янчева Л.М. Обліково інформаційна система управління прибутком торговельних підприємств: монографія/ Л. М. Янчева, І. Б. Чернікова, С.О. Кузнецова. Х.: ХДУХТ, 2012. 219 с.

5.

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності Затверджено наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 22.05.2002 № 145 (із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки № 226 від 02.03.2010) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?uid =1022.110.2&nobreak=1

6.

Стаття в науковому виданні

Кирильєва Л.О. Облік в підприємствах індустрії гостинності (ресторани) при застосуванні новітніх інформаційно-розрахункових технологій /Л.О. Кирильєва, А.В. Янчев, Д.Д. Кирильєва //Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації: Міжнародний збірник наукових праць/ — Вип. 2. — Т.: Крок, 2014. С. 151-154

7.

Матеріали конференції

Янчев А.В. Сучасний стан та специфіка діяльності підприємств індустрії гостинності /Янчев А.В., Кирильєва Д.Д. //Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність» (Харків, 22 травня 2014 р). Х.: ХДУХТ, 2014. С. 71–72.

8.

Автореферат

Поливана Л. А. Облік і аналіз фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі: автореф. дис… на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.00.09/ Л.А. Поливана. К. 2010. 20 с.

9.

Мережа INTERNET

 

Пересунько З.М. «Затрати» і «витрати»: проблема визначення понять [Электронный ресурс]. Режим доступу:http://www.rusnauka.com/36_PWMN_ 2010/Economics/76707.doc.htm.

10.

Зарубіжне видання

Drury C. Costing: an Introduction. 2nd. ed. London: Chapman & Hall, 1990. 620 p.

 

Додаток Ж

Зразок подання Голові держаної екзаменаційної комісії щодо захисту бакалаврської дипломноїроботи

 

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ

 

ПОДАННЯ

ГОЛОВІ ДЕРЖАВНОЇ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ

ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

 

Направляється студент(ка) ____________________до захисту дипломної роботи

(прізвище та ініціали)

за напрямом підготовки 0305 «ЕКОНОМІКА І ПІДПРИЄМНИЦТВО» за спеціальністю 6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»

на тему « »

Дипломна робота і рецензія додаються.

Декан обліково фінансового факультету проф. Сідорова Т.О. __________________

(підпис)

Довідка про успішність

студетки (та) за період навчання на обліково-фінансовому факультеті, заочної форми навчання 201Х- 201Х роки повністю виконала навчальний план за напрямом підготовки, спеціальністю з таким розподілом оцінок за:

національною шкалою: відмінно % , добре % задовільно __ __%;

шкалою ECTS: А ____%; В ____%; С ____%; D ____%; Е ____%.

 

Секретар обліково -фінансового факультету _______ ______________

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

Висновок керівника дипломної роботи

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Керівник дипломної роботи ___________________

«____»___________________20 __ року

 

Висновок кафедри бухгалтерського обліку та аудиту про дипломну роботу

Дипломна робота розглянута. студенткою __________________ допускається до захисту даної дипломної роботи в Державній екзаменаційній комісії.

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ

 

________________________________ проф. ЯНЧЕВА Л.М

(підпис) (прізвище та ініціали)

____________ 201Х року

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *